พิธีลงนามบทบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตกับบริษัท ซิเลสติก้าลาว จำกัด (Celestica Lao)

พิธีลงนามบทบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตกับบริษัท ซิเลสติก้าลาว จำกัด (Celestica Lao)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 644 view

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล เข้าร่วมพิธีลงนามบทบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตกับบริษัท ซิเลสติก้าลาว จำกัด (Celestica Lao) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต โดยมี ดร. สุลิยง ไซโกสี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต รองศาสตราจารย์ ดร. สายของ สายนาสิน หัวหน้ากรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว นายวิโรจน์ สุริยะวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการบริษัท ซิเลสติก้าลาว จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

โอกาสนี้ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวขอบคุณบริษัท ซิเลสติก้าลาวฯ ที่มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยให้ไปฝึกงานในโรงงาน ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความคุ้นเคยในการทำงานให้แก่นักศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต ขณะที่ผู้อำนวยการบริษัท ซิเลสติก้าลาวฯ แสดงความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ทางภาคทฤษฎีไปใช้ในภาคปฏิบัติ ตลอดจนสร้างโอกาสในการทำงานเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ หัวหน้ากรมการศึกษาขั้นสูงได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใน สปป. ลาว กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนไทย รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษาของ สปป. ลาว

อนึ่ง บริษัท ซิเลสติก้าลาวฯ ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต มีผู้อำนวยการบริษัทฯ และพนักงานคนไทย จำนวน ๒๐ คน (จากทั้งหมด ๔๗๐ คน) ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมวีดิทัศน์และแผงวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในปี ๒๕๖๕ มียอดการผลิตมูลค่ารวมประมาณ ๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเป้าหมายจะขยายการผลิตในปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง