การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับแขวงในเขตกงสุล

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับแขวงในเขตกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 563 view

         เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือกับนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร และคณะ ในโอกาสที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาราชการที่จังหวัดมุกดาหารและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

         โอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของแขวงในเขตกงสุล อาทิ มูลค่าการค้าชายแดนของไทยและ สปป. ลาว ซึ่งไม่ได้ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือบก โครงการการลงทุนและความเชื่อมโยงที่น่าสนใจในแขวงในเขตกงสุล พร้อมทั้งยกตัวอย่างการลงทุนของภาคเอกชนไทยในแขวงในเขตกงสุลซึ่งเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยเฉพาะในการพัฒนาบุคลากรและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับแขวงในเขตกงสุล ซึ่งนักลงทุนไทยมีข้อได้เปรียบด้านภาษาที่สามารถสื่อสารกับประชาชนลาวกอปรกับปัจจัยความนิยมในคุณภาพสินค้าไทยที่มีอย่างแพร่หลาย

         ในช่วงบ่ายสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานงานให้คณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ สปป. ลาว ปัจจุบันมีบริษัทไทยลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ จำนวน ๑๕ บริษัท

 

LINE_ALBUM_รับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณ_0

LINE_ALBUM_รับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณ_1   LINE_ALBUM_รับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณ   LINE_ALBUM_รับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณ_2   LINE_ALBUM_รับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณ_3