โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแขวงตอนใต้ของ สปป. ลาว

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแขวงตอนใต้ของ สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 566 view

          เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว กล่าวต่อที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านโยธาธิการและขนส่งของ สปป. ลาว ประจำปี ๒๕๖๖ ว่า ขอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ยทข.) ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเส้นทางต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและมีความยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ให้มีความทันสมัย และควบคุมน้ำหนักยานพาหนะในการขนส่งสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ทั้งนี้ นายลัน แสงอาพอน รองรัฐมนตรี ยทข. รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใน สปป. ลาว ซึ่งรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับแขวงตอนใต้ของ สปป. ลาว ดังนี้

          ๑. โครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ - นครปากเซ แขวงจำปาสัก รัฐบาล สปป. ลาว ให้การรับรองและแบ่งโครงการออกเป็น ๕ ช่วง ประกอบด้วย

               ช่วงที่ ๑ นครหลวงเวียงจันทน์ - แขวงบอลิคำไซ ระยะทางประมาณ ๑๒๗.๖ กิโลเมตร โดยมีบริษัทเอกชนลาว Douangchaleurn Development Construction Group Sole Co., Ltd. เป็นผู้ลงทุน ปัจจุบันบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเขตเมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ

               ช่วงที่ ๒ เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ - เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน (แยกเส้นทางหมายเลข ๑๒ (R12)) ระยะทาง ๑๖๔ กิโลเมตร โดยมีบริษัทเอกชนจีน Yunnan Sunny Road & Bridge Co., Ltd. เป็นผู้ลงทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯ

               ช่วงที่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน (แยกเส้นทางหมายเลข ๑๒ (R12)) - แขวงสะหวันนะเขต (แยกเส้นทางหมายเลข 9B) ระยะทาง ๑๑๖.๖๙ กิโลเมตร โดยมีบริษัทเอกชนลาว Douangchaleurn Development Construction Group Sole Co., Ltd. เป็นผู้ลงทุน ปัจจุบันบริษัทฯ เสนอขอต่ออายุสัญญาซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการเจรจาร่างบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว

               ช่วงที่ ๔ แขวงสะหวันนะเขต (แยกเส้นทางหมายเลข 9B) - แขวงสาละวัน (แยกเส้นทางหมายเลข ๑๕) ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ลงทุนรายใหม่

               ช่วงที่ ๕ แขวงสาละวัน (แยกเส้นทางหมายเลข ๑๕) - นครปากเซ แขวงจำปาสัก ระยะทาง ๘๒ กิโลเมตร โดยมีบริษัทเอกชนลาว KV Sole Co., Ltd. เป็นผู้ลงทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาร่างบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว

          ๒. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางหมายเลข ๑๓ ใต้ ช่วงที่ ๓ แขวงบอลิคำไซ - แขวงคำม่วน ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร (กม. ๑๙๐ - กม. ๒๖๘) โดยใช้งบประมาณเงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) และกองทุนเส้นทางของรัฐบาล สปป. ลาว โดยมีบริษัทเอกชนจีน China International Water and Electric Corporation เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ ๙๒ และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

          ๓. โครงการทางด่วนขนานเส้นทางหมายเลข ๑๒ (R12) (เส้นใหม่) จากสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ เมืองท่าแขก - ด่านสากลนาเพ้า แขวงคำม่วน สปป. ลาว ตรงกันข้ามกับด่านสากลจาลอ จังหวัดกวางบิงห์ เวียดนาม ระยะทาง ๑๓๗.๑ กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับรองผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจและวิชาการแล้ว และกรมส่งเสริมการลงทุนกำลังพิจารณาต่ออายุบันทึกความเข้าใจกับบริษัทเอกชนลาว SV Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว

               ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาล สปป. ลาว มูลค่า ๑,๘๓๓,๗๔๗,๐๐๐ บาท ในโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข ๑๒ (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - ด่านสากลนาเพ้า สปป. ลาว ระยะทางประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข ๑๓ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เชื่อมต่อไปยังเมืองยมมะลาด เมืองบัวละพา และไปสิ้นสุดที่บริเวณด่านสากลนาเพ้า แขวงคำม่วน สปป. ลาว ตรงกันข้ามกับด่านสากลจาลอ จังหวัดกวางบิงห์ เวียดนาม ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) (๒) การปรับปรุงจุดผ่านแดน อาคารสำนักงานต่าง ๆ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณด่าน (๓) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางร่วมทางแยกในชุมชน ระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย และ (๔) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว

          ๔. โครงการพัฒนาจุดพักรถสามแยกเซโน เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต เดิมโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจุดพักรถจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเปิดใช้เมื่อปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันแขวงสะหวันนะเขตมอบหมายให้บริษัทเอกชนลาว Chalernchai Construction - Repair Irrigation Roads Bridge and Homestead Sole Co., Ltd.[๑] ซึ่งมีนายโอได เสนสอน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้สัมปทานและพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นต้นแบบจุดพักรถครบวงจรแห่งแรกของ สปป. ลาว โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ร้านจำหน่ายไก่ย่างเซโน ร้านค้าให้เช่า อาคารผู้โดยสาร สถานีบริการน้ำมัน PTT Lao ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (แห่งแรกของแขวงสะหวันนะเขต) ร้านกาแฟ Café Amazon ลานอเนกประสงค์ ศูนย์บริการตรวจเช็ครถยนต์ โรงแรม จุดพักรถท่องเที่ยว รถโดยสารและรถขนส่งสินค้า รูปปั้นกระติ๊บข้าวใหญ่ และรูปปั้นเข็มทิศ คาดว่าบางส่วนจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปีนี้

 

13

131

เส้นทางหมายเลข ๑๓ จากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนไปยังสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓
(จังหวัดนครพนม - แขวงคำม่วน) ได้รับการปรับปรุงแล้ว
ขณะที่เส้นทางหมายเลข ๑๓ บริเวณเมืองท่าแขกไปยังแขวงสะหวันนะเขตอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

 

 

132

แบบจำลองโครงการพัฒนาจุดพักรถสามแยกเซโน

ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=718734400289270&set=pcb.718733380289372

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) แขวงทางใต้ของ สปป. ลาว ปี ๒๕๖๖ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/gdp2023>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://laoedaily.com.la/2024/04/10/132132/>

          ๒. หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://laoedaily.com.la/2024/04/22/132223/> <https://laoedaily.com.la/2024/04/22/132230/>

          ๓. กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว สืบค้นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ <https://www.mpwt.gov.la/en/news_page/409>

          ๔. เว็บไซต์รัฐบาลไทย ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/81848>

          ๕. Facebook - หนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา และแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว เมืองอุทุมพอน สืบค้นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

          ๖. Facebook - AEROLAOS สืบค้นวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ <https://www.facebook.com/AeroLaos/videos/3107957405960498/>

**************

 

[๑] บริษัทเอกชนลาว Chalernchai Construction - Repair Irrigation Roads Bridge and Homestead Sole Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจหลากหลาย อาทิ การรับเหมาก่อสร้าง โรงงานผลิตถ่านขาว โรงงานแปรรูปไม้ และสถานีบริการน้ำมัน