ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) แขวงทางใต้ของ สปป. ลาว ปี ๒๕๖๖

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) แขวงทางใต้ของ สปป. ลาว ปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 352 view

          ในปี ๒๕๖๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ของแขวงทางใต้ของ สปป. ลาว ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแขวงจำปาสักมีมูลค่า GDP มากที่สุด โดยมีรายได้สำคัญจากภาคการบริการ ขณะที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงคำม่วนมีมูลค่า GDP ในลำดับรองลงมา โดยรายได้สำคัญมาจากภาคอุตสาหกรรม ส่วนแขวงสาละวัน แขวงอัตตะปือ และแขวงเซกอง มีรายได้สำคัญจากภาคการเกษตร รายละเอียดสำคัญของแต่ละแขวงมีดังนี้

 

แขวงจำปาสัก

          GDP ของแขวงจำปาสักในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๖๓ คิดเป็นมูลค่า ๓๕,๗๐๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๕๕,๗๘๙ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๒,๔๔๖ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๑๔,๕๐๐ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒๒,๖๕๖ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๗.๐๗ หรือร้อยละ ๔๐.๖๑ ของ GDP

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๑๒,๓๐๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๙,๒๒๔ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๓.๘๙ หรือร้อยละ ๓๔.๔๖ ของ GDP

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๘,๙๐๒ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๓,๙๐๙ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๔.๖๔ หรือร้อยละ ๒๔.๙๓ ของ GDP                           

 

แขวงสะหวันนะเขต

          GDP ของแขวงสะหวันนะเขตในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๗.๘๐ คิดเป็นมูลค่า ๓๑,๗๖๗ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔๙,๖๓๖ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๑,๕๕๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๑๒,๒๖๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๙,๑๖๑ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๙.๙๗ หรือร้อยละ ๓๘.๖๐ ของ GDP

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๑๐,๓๐๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๖,๑๐๒ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๗.๙๔ หรือร้อยละ ๓๒.๔๔ ของ GDP

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๙,๑๙๙ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๔,๓๗๓ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๔.๐๕ หรือร้อยละ ๒๘.๙๖ ของ GDP

 

แขวงคำม่วน

          GDP ของแขวงคำม่วนในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๘๘ คิดเป็นมูลค่า ๑๖,๕๙๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒๕,๙๒๗ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๑,๙๗๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๗,๐๕๔ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๑,๐๒๒ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๔.๕๗ หรือร้อยละ ๔๒.๕๑ ของ GDP

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๕,๗๑๘ พันล้านกีบ (ประมาณ ๘,๙๓๔ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๕.๑๒ หรือร้อยละ ๓๔.๔๖ ของ GDP

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๓,๔๙๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๕,๔๕๘ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๓.๔๕ หรือร้อยละ ๒๑.๐๕ ของ GDP

          ภาษีอากร คิดเป็นมูลค่า ๓๒๘ พันล้านกีบ (ประมาณ ๕๑๓ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๑.๙๘ ของ GDP

 

แขวงสาละวัน

          GDP ของแขวงสาละวันในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๙๐ คิดเป็นมูลค่า ๗,๗๓๒ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๒,๐๘๑ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๘๐๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๔,๔๑๐ พันล้านกีบ (ประมาณ ๖,๘๙๑ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๗.๕ หรือร้อยละ ๕๗.๐๓ ของ GDP

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๑,๘๐๗ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๘๒๓ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๕.๒ หรือร้อยละ ๒๓.๓๗ ของ GDP

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๑๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๓๖๗ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๔.๔ หรือร้อยละ ๑๙.๖๐ ของ GDP

 

แขวงอัตตะปือ

          GDP ของแขวงอัตตะปือในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๖.๗๗ คิดเป็นมูลค่า ๕,๙๒๔ พันล้านกีบ (ประมาณ ๙,๒๕๖ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๑,๘๕๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๒,๘๗๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔,๔๘๙ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๗.๒๙ หรือร้อยละ ๔๘.๕๐ ของ GDP

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๘๘ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๔๘๑ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๕.๗๘  หรือร้อยละ ๒๖.๘๑ ของ GDP

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๑,๔๖๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๒๘๖ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๖.๒๐ หรือร้อยละ ๒๔.๖๙ ของ GDP

 

แขวงเซกอง

          GDP ของแขวงเซกองในปี ๒๕๖๖ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๕.๕๐ คิดเป็นมูลค่า ๒,๗๑๐ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔,๒๓๓ ล้านบาท) ขณะที่รายได้เฉลี่ยประชากรของแขวงฯ มีมูลค่า ๙๑๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ประกอบด้วย

          ภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่า ๑,๖๒๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๕๓๙ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๔.๐๑ หรือร้อยละ ๕๙.๙๘ ของ GDP

          ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า ๖๖๗ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑,๐๔๒ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๖.๖๑ หรือร้อยละ ๒๔.๖๓ ของ GDP                           

          ภาคการบริการ คิดเป็นมูลค่า ๔๑๗ พันล้านกีบ (ประมาณ ๖๕๒ ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ ๕.๙๔ หรือร้อยละ ๑๕.๓๙ ของ GDP

 

gdp1

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)

 

gdp2

ไร่กาแฟของบริษัท ปากซองไฮแลนด์ จำกัดผู้เดียว แขวงจำปาสัก

 

gdp3

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ลาว สาขานาป่ง เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสัก (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๒. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๓. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงคำม่วน (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๔. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสาละวัน (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๕. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงอัตตะปือ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๖. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงเซกอง (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๖๔๐ กีบ

**************

                                                      บทความโดย 

๑. นางสาวรินรดี วงษ์เล่ห์           นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๒. นางสาวณิชาภัทร สีทองเท      นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น