ในปี ๒๕๖๖ แขวงคำม่วนมีรายได้จากมันสำปะหลังประมาณ ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี ๒๕๖๖ แขวงคำม่วนมีรายได้จากมันสำปะหลังประมาณ ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2567

| 711 view

            ข้อมูลสถิติแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน ระบุว่า ในปี ๒๕๖๖ แขวงฯ ส่งออกมันสำปะหลังตากแห้ง มันสำปะหลังสด กากมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง รวมจำนวน ๘๔,๓๕๑ ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม ๙,๐๐๓,๘๐๑ ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดการส่งออกมันสำปะหลังไปยังต่างประเทศ ๓ ลำดับแรก ดังนี้

            ๑. ไทย จำนวน ๔๗,๐๐๘ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๖,๔๑๓,๓๙๐ ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น มันสำปะหลังตากแห้ง ๔๖,๙๓๓ ตัน มูลค่า ๖,๔๑๐,๕๔๐ ดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลังสด ๖๐ ตัน มูลค่า ๒,๔๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และกากมันสำปะหลัง ๑๕ ตัน มูลค่า ๔๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ

            ๒. เวียดนาม จำนวน ๓๕,๙๙๖ ตัน มูลค่า ๒,๒๔๒,๘๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น มันสำปะหลังตากแห้ง ๓๐,๘๖๐ ตัน มูลค่า ๑,๓๗๕,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ แป้งมันสำปะหลัง ๒,๕๑๖ ตัน มูลค่า ๗๘๗,๗๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลังสด ๑,๕๐๐ ตัน มูลค่า ๖๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

            ๓. จีน จำนวน ๑,๓๔๗ ตัน มูลค่า ๓๔๗,๕๕๑ ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น แป้งมันสำปะหลัง ๑,๐๘๙ ตัน มูลค่า ๓๓๔,๖๕๑ ดอลลาร์สหรัฐ และมันสำปะหลังตากแห้ง ๒๕๘ ตัน มูลค่า ๑๒,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

            ทั้งนี้ มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่แขวงคำม่วนและได้รับความสนใจจากนักลงทุนจีนในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ๑) บริษัทเอกชนจีน Khammouane Manufacture Cassava Flour ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเย็น เมืองยมมะลาด ลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังแห่งแรกที่แขวงคำม่วนในปี ๒๕๕๕ เพื่อส่งออกไปยังไทย เวียดนาม และจีน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในรูปแบบ ๒ + ๓[๑] และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ซึ่งในปีนี้กำหนดราคารับซื้อมันสำปะหลังสดตันละประมาณ ๒.๑ ล้านกีบ (ประมาณ ๓,๒๘๑ บาท) และ ๒) บริษัทเอกชนจีน Lao - Wanrun Investment Sole Co., Ltd. ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังที่บ้านโพวา เมืองมะหาไซ บนพื้นที่ ๓๒.๗ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒๐๔ ไร่) ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงคำม่วนจัดการประชุมร่วมกับบริษัทฯ เกี่ยวกับรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนคุ้มครองและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนคุ้มครองและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

 

cas1

การประชุมเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนคุ้มครองและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังของบริษัทเอกชนจีน Lao - Wanrun Investment Sole Co., Ltd.

ที่มาภาพ: Facebook - MONRE

 

cas2

โรงงานแปรรูปมันสำปะหลังของบริษัทเอกชนจีน Khammouane Manufacture Cassava Flour

ที่มาภาพ: Facebook - Khammouane News

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          พืชเศรษฐกิจของ สปป. ลาว: แขวงสาละวันปลูกและมีผลผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในแขวงทางใต้ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/cassavainsouthernlaos2023>

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Facebook - MONRE กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๒. Facebook - Khammouane News ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๓. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน (สถิติการส่งออกสินค้าปี ค.ศ. ๒๐๒๓) สืบค้นวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๖๔๐ กีบ / พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

*************

 

[๑] ประชาชนรับผิดชอบแรงงานและที่ดิน บริษัทฯ รับผิดชอบเงินทุน วิชาการ และตลาด