เขื่อนไฟฟ้าเซละนอง ๓ กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์ จะเริ่มก่อสร้างที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวันในปี ๒๕๖๗

เขื่อนไฟฟ้าเซละนอง ๓ กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์ จะเริ่มก่อสร้างที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวันในปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 352 view

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงสาละวันจัดการประชุมแผนการโยกย้าย จัดสรร และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน[๑] ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง ๓ กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์ โดยมีนายทงไซ บุนทิสะหวัด รองหัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงสาละวัน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ การก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มในปีนี้และจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้แก่เวียดนาม

          ผู้ได้รับสัมปทานเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง ๓ คือกลุ่มบริษัทเอกชนลาว SMG Group Sole Co., Ltd ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท Xelanong III Hydropower Co., Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน ๕๐ พันล้านกีบ (ประมาณ ๗๘ ล้านบาท) เป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด (Roller-compacted concrete: RCC) สันเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านตะยง เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต ยาว ๔๖๙.๕๓ เมตร สูง ๙๒.๕ เมตร และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๔๘.๓๖ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองตะโอ้ย แขวงสาละวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวและเป็นสินค้าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ ด้วย

          อนึ่ง กลุ่มบริษัท SMG Group Sole Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ โดยมีนายเอกะพัน พะพิทัก ดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหาร ดำเนินธุรกิจหลากหลาย อาทิ การก่อสร้าง การเงิน พลังงาน สินทรัพย์ดิจิทัล การนำเข้าและส่งออก และอื่น ๆ

 

xelanong3

ที่มาภาพ: แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงสาละวัน

แหล่งอ้างอิง

          ๑. แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงสาละวัน ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://www.dict.slv.gov.la/activities/779/2024-01-2>

          ๒. SMG Group Sole Co., Ltd. สืบค้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ <https://smg.com.la/>

          ๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

          ๔. Introduction to Xe-Lanong 3 (Tang-Eun) HPP EP01<https://www.youtube.com/watch?v=5vOulYVe0Aw&ab_channel=XelanongTangEun01>

 

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๖๔๐ กีบ / พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

 

**************

 

 

                                                      บทความโดย

นางสาวณิชาภัทร สีทองเท นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

[๑]  หมู่บ้านในแขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวันที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ประกอบด้วย (๑) เมืองตะโอ้ย แขวงสาละวัน ๑๑ หมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่บ้านที่จะได้รับการโยกย้ายทั้งหมด ๔ หมู่บ้านคือ บ้านตุ้มลีเก่า บ้านตุ้มลีขาว บ้านตุ้มลีท่ง และบ้านสะแหนง หมู่บ้านที่โยกย้ายเพียงบางส่วน ๒ หมู่บ้าน
คือ บ้านปะสงและบ้านปะงันดาว และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในที่ดินทำกิน ๕ หมู่บ้านคือ บ้านหุน บ้านตะหูงละลาว บ้านพ่อเซ็น บ้านปะงันสิง
และบ้านพ่อเบย (๒) เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต ๒ หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในที่ดินทำกินคือ บ้านปะแนะและบ้านตะยง