แขวงจำปาสักร่วมกับภาคเอกชนจีนลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว

แขวงจำปาสักร่วมกับภาคเอกชนจีนลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 319 view

           เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ดร. สมลิด วิละวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก และนาย Huang Wu ประธานบริษัทเอกชนจีน Vientiane Botao New Energy Development Sole Co., Ltd. ร่วมลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือการปลูก ฟื้นฟูป่า และปลูกไม้ผลเป็นสินค้าอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว แขวงจำปาสัก โดยมีนายสมบูน เฮืองวงสา รองเจ้าแขวงจำปาสัก นายเวียงสะไหม สีลิพอนพัน เจ้าเมืองปะทุมพอน และนายทำมะวง สุลิยะวง รองหัวหน้าห้องว่าการแขวงจำปาสัก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย ๕ หมู่บ้านในเมืองปะทุมพอน ได้แก่ บ้านหนองเอก บ้านกาละ บ้านสะหนิง บ้านน้ำพาก ละบ้านห้วยต้อน บนพื้นที่ทั้งหมด ๕,๑๖๕.๓๖ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๒,๒๘๔ ไร่)

           โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวเพื่อทำการเกษตรและปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ กาแฟ และมันสำปะหลัง ทั้งนี้โครงการฯ จะส่งเสริมการฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานฯ โดยเน้นการปลูกพันธุ์ไม้ป่าที่พบตามธรรมชาติและมีตลาดรองรับ อาทิ ลูกสำรอง ควบคู่ไปกับการปลูกไม้ผลชนิดอื่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีรายได้จากการดูแลรักษาป่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นด้านที่แขวงจำปาสักมีศักยภาพ

          อนึ่ง อุทยานแห่งชาติดงหัวสาวครอบคลุมพื้นที่รวม ๙๙,๗๙๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๒๓,๗๑๙ ไร่) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำธารหลายสาย และมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงจำปาสักและลาวใต้ อาทิ น้ำตกตาดขะมึด น้ำตกตาดเสือ ด่านหนองหลวง ด่านหนองใส และด่านป่าสน ปัจจุบันมีการจัดการท่องเที่ยวแบบผจญภัย กิจกรรมเดินป่า โหนซิปไลน์ชมธรรมชาติและน้ำตก และบ้านพัก (homestay)

 

dhs

dhs2

ที่มาภาพ: Facebook - หนังสือพิมพ์ Champamai Newspaper

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

          ๑. สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบุญมโหฬารกาแฟ-ชา พูเพียงบอละเวน และพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว และอุทยานแห่งชาติเซเปียน ปี ค.ศ. ๒๐๒๒

<https://www.mfa.go.th/th/content/pr-savannakhet-02182022>

          ๒. บริษัทเอกชนจีนผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก

<https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/laowanfenginvestmentanddevelopmentchampasak>

          ๓. นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศ สปป. ลาว เยี่ยมชมธุรกิจที่มีศักยภาพของแขวงจำปาสัก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/visitschampasak2023>

 

แหล่งอ้างอิง

           ๑. Facebook - หนังสือพิมพ์ Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

           ๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

 

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********

                           

                                                                                 บทความโดย

                                      นางสาวรินรดี วงษ์เล่ห์ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น