ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2565

| 443 view

VTE_11-2565 VTE_11-2565_2   VTE_11-2565_3   VTE_11-2565_4