พืชเศรษฐกิจของ สปป. ลาว: แขวงอัดตะปือส่งออกยางพารามูลค่ากว่า ๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

พืชเศรษฐกิจของ สปป. ลาว: แขวงอัดตะปือส่งออกยางพารามูลค่ากว่า ๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 192 view

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายพอนปะเสิด ทองสีทาวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงอัดตะปือ ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนของแขวงฯ ว่า ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนของเวียดนาม ๕ บริษัท ประกอบด้วย บริษัท Hoang Anh Attapeu Agriculture Development Co., Ltd. บริษัท Economic Cooperation 385 Attapeu Co., Ltd. บริษัทซาวหนุ่มโฮจิมินห์ บริษัทไพวัน และบริษัทฮวงแองกวางบิง ที่ได้รับอนุญาตลงทุนสัมปทานพื้นที่ปลูกยางพาราและก่อสร้างโรงงานแปรรูปครอบคลุมพื้นที่ของ ๔ เมือง ของแขวงอัดตะปือ ได้แก่ เมืองไซเสดถา เมืองสามัคคีไซ เมืองซานไซ และเมืองพูวง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงฯ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

          การปลูกยางพาราในแขวงอัดตะปือเริ่มในปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดกว่า ๑๕,๕๖๔ เฮกตาร์ (ประมาณ ๙๗,๒๗๕ ไร่) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถกรีดยางพาราได้แล้วกว่า ๙,๑๒๓ เฮกตาร์ (ประมาณ ๕๗,๐๑๙ ไร่) ให้ผลผลิตน้ำยางพารากว่า ๔๖,๕๓๑ ตันต่อปี สามารถผลิตเป็นยางพาราก้อนได้ประมาณ ๑๕,๕๑๐ ตัน และสามารถส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๓.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แบ่งเป็น การส่งออกน้ำยางพารา ๗,๘๑๒ ตัน มูลค่า ๒.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยางพาราก้อน ๑๒,๙๐๖ ตัน มูลค่า ๒๐.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          อนึ่ง ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับ ๓[๑] ของ สปป. ลาว คิดเป็นมูลค่า ๑๓๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๕ สปป. ลาว มีพื้นที่ปลูกยางพาราใน ๑๖ แขวง (ยกเว้นแขวงหัวพันและแขวงเชียงขวาง) ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ ๒๙๔,๑๒๓ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑,๘๓๘,๒๖๙ ไร่) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถกรีดยางพาราได้แล้วประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑,๕๖๒,๕๐๐ ไร่) แบ่งเป็น

          ๑. พื้นที่ซึ่งบริษัทเอกชนลงทุนสัมปทานที่ดินของรัฐ ๑๓๑,๖๑๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๘๒๒,๕๖๓ ไร่)

          ๒. พื้นที่ซึ่งบริษัทเอกชนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยางพาราในรูปแบบ ๒+๓ (ประชาชนรับผิดชอบที่ดินและแรงงาน บริษัทรับผิดชอบทุน ตลาด และวิชาการ) ๕๙,๗๕๘ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๗๓,๔๘๘ ไร่)

          ๓. พื้นที่ที่ประชาชนปลูกยางพารา ๑๐๒,๗๕๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๔๒,๒๑๙ ไร่)

 

 

attapue

attapue2

ที่มาภาพ: Facebook: ข่าวสารออนไลน์อัดตะปือ

แหล่งอ้างอิง    

๑. Facebook: ข่าวสารออนไลน์อัดตะปือ ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๒

๒. สถาบันอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว (บทค้นคว้าด้านนโยบาย ศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (Rubber) ลาว เพื่อเข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคและสากล) สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๒ <https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2583>

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********

[๑] ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ สปป. ลาว ส่งออกสินค้าเกษตร คือ มันสำปะหลังมากเป็นอันดับ ๑ คิดเป็นมูลค่า ๒๔๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับ ๒ คือ กล้วย มูลค่า ๑๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ