บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด แขวงสะหวันนะเขต คาดการณ์ว่าจะมีอ้อยเข้าสู่โรงงานประมาณ ๕.๗ แสนตันในปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖

บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด แขวงสะหวันนะเขต คาดการณ์ว่าจะมีอ้อยเข้าสู่โรงงานประมาณ ๕.๗ แสนตันในปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 262 view

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมมาตรฐานและตรวจวัด กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาวดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักอ้อยของบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด แขวงสะหวันนะเขต สำหรับปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ โดยมีนายสีวิไล อินทะลือไซ รองเจ้าเมืองไซบูลี นายสอาด ปัญญาดิบวงศ์ ผู้อำนวยการด้านอ้อยของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่แขวงที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวไร่อ้อยเข้าร่วม ทั้งนี้ ในปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ บริษัทฯ จะจัดพิธีเปิดการหีบอ้อยอย่างเป็นทางการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และคาดการณ์ว่าจะมีอ้อยเข้าสู่โรงงานประมาณ ๕.๗ แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ก่อนหน้าร้อยละ ๓๓ แบ่งเป็น อ้อยอินทรีย์ ๒ แสนตัน ซึ่งบริษัทฯ รับซื้อในราคา ๖๒๐,๐๐๐ กีบต่อตัน (ประมาณ ๑,๒๖๕ บาท) และอ้อยทั่วไป ๓.๗ แสนตัน รับซื้อในราคา ๕๒๐,๐๐๐ กีบต่อตัน (ประมาณ ๑,๐๖๐ บาท) และในปีนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักเพิ่มเติมที่เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต และเมืองเซบั้งไฟ แขวงคำม่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่จำหน่ายอ้อยให้แก่บริษัทฯ

          ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยในรูปแบบ ๒+๓ (ประชาชนรับผิดชอบที่ดิน แรงงานและการบริหารจัดการ บริษัทฯ รับผิดชอบทุน ตลาด และวิชาการ) ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมการปลูกอ้อย ในรูปแบบดังกล่าวจำนวน ๒,๒๐๐ ครอบครัว บนพื้นที่ ๒๒,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๓๗,๕๐๐ ไร่) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของแขวงสะหวันนะเขตและแขวงคำม่วน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๖ ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่โรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๗ แสนตัน เนื่องจากมีเกษตรกรเข้าร่วมการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๕๐ ครอบครัว

          บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล ตั้งอยู่ที่เมืองไซบูลี แขวงสะหวันนะเขต ได้ทำการขยายฐานการผลิตมาที่ สปป. ลาว เมื่อปี ๒๕๔๙ มีพื้นที่สัมปทาน ๑๐,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๒,๕๐๐ ไร่) เริ่มหีบอ้อยครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ โดยปริมาณอ้อยและน้ำตาลที่บริษัทฯ ผลิตได้ในช่วง ๕ ปีล่าสุด ประกอบด้วย

          (๑) ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ปริมาณอ้อย ๕๐๕,๗๕๔ ตัน (ผลิตน้ำตาลได้ ๖๔,๕๘๗ ตัน)

          (๒) ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ปริมาณอ้อย ๕๖๘,๙๓๒ ตัน (ผลิตน้ำตาลได้ ๗๒,๑๘๐ ตัน)

          (๓) ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ ปริมาณอ้อย ๔๙๕,๒๘๖ ตัน (ผลิตน้ำตาลได้ ๖๖,๙๔๔ ตัน)  

          (๔) ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ปริมาณอ้อย ๓๓๗,๐๐๑ ตัน (ผลิตน้ำตาลได้ ๔๕,๑๕๖ ตัน)  

          (๕) ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ปริมาณอ้อย ๔๑๔,๙๘๒ ตัน (ผลิตน้ำตาลได้ ๕๖,๒๔๓ ตัน)  


mitrlao  mitrlao2

ที่มาภาพ: หนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา

แหล่งอ้างอิง    

๑. หนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่ / อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๔๙๐ กีบ

**********