สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีนในแขวงและจังหวัดมุกดาหาร

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีนในแขวงและจังหวัดมุกดาหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 142 view

           เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางลลนา โรจนไพบูลย์ ภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานตรุษจีนมุก ครั้งที่ ๓ จัดโดยหอการค้าจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดมุกดาหาร ณ เมืองเก่ามุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และภริยา นาย Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์จากความผสมผสานเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานสามัคคีของประชาชนในจังหวัดมุกดาหารที่ประกอบด้วยคนเชื้อสายไทย ลาว  เวียดนาม และจีนที่ต่างร่วมใจกันจัดงานตรุษจีนอันเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสในการรวมตัวกันของครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของสังคม รวมถึงเป็นกิจกรรมของคนในพื้นที่ที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในสังคมพหุวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

          ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานตรุษจีนที่จัดโดยสมาคมชาวจีนแขวงสะหวันนะเขต ณ โรงเรียนจีน (จุงเต็ก) โดยมีนางหลิงทอง แสงตาวัน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต นายประสงสิน จะเลินสุก เจ้านครไกสอนพมวิหาน พลจัตวา สมหมาย พมมะจัน หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ (ปกส.) แขวงฯ และผู้แทนภาครัฐและเอกชนในแขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วม โอกาสดังกล่าวนายเอกภาคย์ ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ของไทยในแขวงสะหวันนะเขตได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนจีน (จุงเต็ก) และสมาคมชาวจีนแขวงสะหวันนะเขต รวมจำนวน ๑๐ ล้านกีบ (ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) ด้วย

 

341378

S__9396590   S__625229848   S__625229878   LINE_ALBUM_ตรุษจีน_66___รูปรวมสกญ._๒๓๐๑๒๐   LINE_ALBUM_ตรุษจีน_66___รูปรวมสกญ_0._๒๓๐๑๒๐   LINE_ALBUM_ตรุษจีน_66___รูปรวมสกญ_2._๒๓๐๑๒๐