บริษัทเอกชนลาวผู้ส่งออกมันสำปะหลังเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่แขวงสาละวัน

บริษัทเอกชนลาวผู้ส่งออกมันสำปะหลังเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่แขวงสาละวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 347 view

        บริษัทเอกชนลาว Khounsub Import-Export Sole Co., Ltd. ผู้รับซื้อและส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว ซึ่งมีนายสันไซ กิดฮักสา ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯ จะก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป ที่เมืองเล่างาม แขวงสาละวัน โดยใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังสดประมาณ ๘๐๐ ตันต่อวัน ในการผลิตแป้งมันสำปะหลังเฉลี่ย ๒๕๐ ตันต่อวัน และปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมและเปิดดำเนินการผลิตได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

        บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ๔ แขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว ประกอบด้วย แขวงสาละวัน แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ปลูกมันสำปะหลังในรูปแบบ ๓ + ๔ [๑] บนพื้นที่รวมกว่า ๑๐,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๒,๕๐๐ ไร่) และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังแบบหมุนเวียนเพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นสามารถจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลังได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีลานรับซื้อมันสำปะหลังจำนวน ๑๖ ลาน ราคารับซื้อมันสำปะหลังสด ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ อยู่ที่ ๑,๕๕๐ - ๑,๕๘๐ กีบ (ประมาณ ๒.๔๒ - ๒.๔๖ บาท) ต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลังตากแห้งในราคา ๓,๗๗๐ - ๔,๒๕๐ กีบ (ประมาณ ๕.๘๙ - ๖.๖๔ บาท) ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖ บริษัทฯ ส่งออกมันสำปะหลังไปยังต่างประเทศรวมประมาณ ๑.๓ ล้านตัน แบ่งเป็น มันสำปะหลังสด ๑๔๑,๕๙๓ ตัน และมันสำปะหลังตากแห้ง ๑,๑๕๑,๘๒๐ ตัน

        มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจและสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้สำคัญให้แก่ สปป. ลาว ทั้งนี้ สถิติแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสาละวัน ระบุว่า ปี ๒๕๖๖ แขวงฯ สามารถส่งออกมันสำปะหลังแห้งได้จำนวน ๕๙๒,๙๖๕ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๗๖,๙๐๘,๕๘๖ ดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลังสด ๖๐,๑๐๕ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๖๐๔,๐๗๕ ดอลลาร์สหรัฐ และแป้งมันสำปะหลัง ๑๑,๕๐๘ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕,๐๘๗,๙๐๑ ดอลลาร์สหรัฐ

ks

ks2   ks3  

ที่มาภาพ: Facebook - บริษัท Khounsub Import-Export Sole Co., Ltd. และหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

        พืชเศรษฐกิจของ สปป. ลาว: แขวงสาละวันปลูกและมีผลผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในแขวงทางใต้ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/cassavainsouthernlaos2023>

แหล่งอ้างอิง

        ๑. Facebook - หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

        ๒. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสาละวัน (สถิติสินค้าส่งออกประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓)

        ๓. Facebook - บริษัท Khounsub Import-Export Sole Co., Ltd. (ราคารับซื้อมันสำปะหลังวันที่ ๒๔ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔)  

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๖๔๐ กีบ / พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********

                           

                                                                                 บทความโดย

                                      นางสาวรินรดี วงษ์เล่ห์ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

[๑] ประชาชนรับผิดชอบที่ดิน แรงงาน และการดูแลรักษา บริษัทฯ รับผิดชอบพันธุ์พืช วิชาการ ปุ๋ยชีวภาพ และตลาดรับซื้อ