บริษัทเอกชนจีนสัมปทานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกสิกรรมครบวงจรพูเทวดา แขวงจำปาสัก

บริษัทเอกชนจีนสัมปทานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกสิกรรมครบวงจรพูเทวดา แขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2566

| 389 view

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีพิธีลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement: CA) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกสิกรรมครบวงจรพูเทวะดา ที่บ้านบังเลียง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก บนพื้นที่ ๑๓๔ เฮกตาร์ (ประมาณ ๘๓๘ ไร่) ระหว่าง ดร. สุกสะหวัน วิละวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงฯ และนาย Yue Tan ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนจีน GY International Holding (Lao) Sole Co., Ltd. โดยมี ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก ดร. วันนะไซ ซาดตะกุน หัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแขวงฯ และนายพิมพอน พันดานุวง เจ้าเมืองปากซอง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          รัฐบาล สปป. ลาว อนุญาตให้บริษัทฯ ทำการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เจ้าแขวงจำปาสักมีข้อตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ สัมปทานพื้นที่เป็นระยะเวลา ๕๐ ปี มูลค่าการลงทุน ๗๑.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๐ ปี ประกอบด้วย การลงทุนในกิจการโรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมการแพทย์เพื่อสุขภาพและสปา การปลูกและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนอุทยานภูเขาไฟเก่า ศูนย์พัฒนาหัตถกรรมและกสิกร พื้นที่ภายใต้โครงการฯ แบ่งออกเป็น ๓ เขต ประกอบด้วย

          ๑. เขตพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่อนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ เขตป่าป้องกัน เขตปลูกป่าทดแทนบนพื้นที่ ๒๔ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๕๐ ไร่)

          ๒. เขตพัฒนาด้านกสิกรรมบนพื้นที่ ๑๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๒๕ ไร่)

          ๓. เขตพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่ ๑๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๓ ไร่)

          อนึ่ง ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ แขวงจำปาสักมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ๑๔๓,๖๘๙ คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวภายใน ๑๑,๔๕๕ คน นักท่องเที่ยวบริเวณชายแดน ๒๘,๕๖๖ คน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ๑๐๓,๖๖๘ คน สร้างรายได้ให้แก่แขวงฯ ประมาณ ๒๘.๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ แขวงฯ คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ ๒๒๘,๐๒๓ คน

 

ch

ch2 ที่มาภาพ: Facebook - Champamai Newspaper

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Facebook - Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๒. สถานีโทรทัศน์แขวงจำปาสัก ๒๐๒๒ ประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <https://www.facebook.com/100083221867849/videos/875810550471479/>

          ๓. Facebook - Pathedlao ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

* หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********