ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง คำแนะนำของรัฐบาล สปป. ลาว เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงระยะใหม่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง คำแนะนำของรัฐบาล สปป. ลาว เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงระยะใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2565

| 336 view

สอท._8-2565 สอท._8-2565_2   สอท._8-2565_3  

เอกสารประกอบ