นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศ สปป. ลาว เยี่ยมชมธุรกิจที่มีศักยภาพของแขวงจำปาสัก

นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศ สปป. ลาว เยี่ยมชมธุรกิจที่มีศักยภาพของแขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2566

| 443 view

          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศ สปป. ลาว เดินทางเยือนแขวงจำปาสัก โดยมี ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ ดังนี้

          ๑. โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลังของบริษัท AIDC - Eiamheng Tapioca Starch Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชนไทย Eiamheng Inter Holding Co., Ltd. ในเครือบริษัท แป้งมัน เอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทเอกชนลาว AIDC Trading Sole Co., Ltd. (AIDC) ซึ่งจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฯ มูลค่าการลงทุน ๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นที่รวม ๑๔๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๘๗๕ ไร่) ที่บ้านเพียลาดและบ้านขันลาย เมืองบาเจียงจะเลินสุก ซึ่งบริษัทฯ สัมปทานที่ดินของกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักจำนวน ๖๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๗๕ ไร่) ระยะเวลาสัมปทาน ๕๐ ปี ขณะที่ที่ดินอีก ๘๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๕๐๐ ไร่) บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชน ๕๐ ครอบครัว รวมมูลค่าชดเชย ๑๔.๔ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒๓ ล้านบาท) และมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

                (๑) การก่อสร้างโรงงานมันสำปะหลัง มูลค่า ๒๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระยะที่ ๑ จะมีกำลังการผลิต ๔๕๐ ตันต่อวัน และระยะที่ ๒ จะเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐๐ ตันต่อวัน ทั้งนี้ ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานผลิตแป้งแปรรูปกำลังการผลิต ๑๕๐ ตันต่อวัน โดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของแป้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแป้งมันสำปะหลังเนื่องจากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้กระป๋อง/อบแห้ง และไอศกรีม

                (๒) การก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) มูลค่า ๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบำบัดน้ำเสียของโรงงานฯ เป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้ภายใน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งอื่น ๆ 

          ๒. ตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตรและของป่าของบริษัทเอกชนจีน Shunda Transport Trading Export - Import Co., Ltd. ที่บ้านหลัก ๔๐ เมืองปะทุมพอน โดยในปี ๒๕๖๕ บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างตลาดดังกล่าว มูลค่า ๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๘ ล้านบาท) เพื่อรองรับการซื้อ - ขายสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งในพิธี เปิดตลาดฯ นายพอนสะไหม สิลิพอนพัน เจ้าเมืองปะทุมพอน ระบุว่า เมืองปะทุมพอน มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และของป่า โดยเฉพาะลูกสำรองซึ่งพบใน ๓๐ หมู่บ้านของเมืองฯ ซึ่งประชาชนใช้ในการประกอบอาหาร  เป็นยาพื้นเมืองลาว และเป็นสินค้าที่สร้างรายได้จากการส่งออก

          ๓. ฟาร์มปลาพอยไพลินของนางคำจัน ไซสมบัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี ๒๕๖๐ ที่เมืองโขง บนพื้นที่ ๓๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๘๘ ไร่) โดยพัฒนาพื้นที่จากพื้นที่ต่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนทุกปีไปสู่บ่อที่มีขอบสูงสำหรับเลี้ยงปลาและปลูกพืชเศรษฐกิจ ปัจจุบันฟาร์มฯ เลี้ยงปลาจำนวน ๑๘ ชนิด รวมทั้งหมดกว่า ๒ ล้านตัว ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สามารถจำหน่ายปลาได้ ๔.๘ ตัน อีกทั้งในอนาคตคาดการณ์ว่าจะใช้ทุนทั้งหมด ๑๕.๘ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒๕ ล้านบาท) ในการขยายบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติมอีก ๓๐ บ่อ และจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำหรับ แปรรูปเป็นอาหารปลา

 

1_8

รองประธานประเทศ สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง

ของบริษัท AIDC - Eiamheng Tapioca Starch Co., Ltd.

 

2_1

รองประธานประเทศ สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตรและของป่า

ที่มาภาพ: Facebook - Champamai Newspaper

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Facebook - Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๒. Facebook - Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓

 

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๖๒๐ กีบ ต่อ ๑ บาท / พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********