เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
ผลการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว”
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

14 ก.ย. 2564

แขวงเซกองเตรียมจดทะเบียนถิ่นกำเนิดโสมดากจึงเพื่อสนับสนุนการผลิตและการส่งออก

9 ก.ย. 2564

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนานาชาติสะหวันนะเขตคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

8 ก.ย. 2564

การส่งออกของแขวงสาละวันในช่วง ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ปี ๒๕๖๔ มีมูลค่ากว่า ๑,๒๘๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๓,๖๗๐ ล้านบาท)

2 ก.ย. 2564

โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลังที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว ที่เมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจำปาสัก

17 ส.ค. 2564

พิธีเปิดด่านสากลดากตะออก – นามยาง ระหว่างแขวงเซกอง – จังหวัดกว๋างนาม อย่างเป็นทางการ

3 ส.ค. 2564

เขื่อนไฟฟ้าน้ำกง ๓ แขวงอัดตะปือ จะเริ่มผลิตไฟฟ้าส่งออกไปยังเวียดนามในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงคำม่วน แขวงอัดตะปือ แขวงจำปาสัก และแขวงสาละวัน

20 ก.ย. 2564

📌 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

20 ก.ย. 2564

📌 Phuket Sandbox | Samui Plus | Phuket Sandbox 7+7 Extension

28 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

20 ก.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงสาละวัน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคำม่วน

9 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด