เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

กิจกรรม ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวง แขวงสาละวัน ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวง แขวงสาละวัน ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ดูทั้งหมด

22 ก.ย. 2563

ช่วง ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เศรษฐกิจแขวงอัดตะปือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

15 ก.ย. 2563

โครงการเหมืองแร่ทองคำเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เดินหน้าผลิตทองคำอีก ๑๐ ปี

15 ก.ย. 2563

๓ บริษัท ร่วมลงนามพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่แขวงเซกองและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

22 ก.ค. 2563

เขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่า – โพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ลงนามร่วมทุนจัดตั้งบริษัทด้านโลจิสติกส์

7 ก.ค. 2563

ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา การจดทะเบียนวิสาหกิจใน สปป.ลาว

5 มิ.ย. 2563

สิงคโปร์รุกตลาดพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากถ่านหินที่แขวงเซกอง สปป.ลาว
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง การนัดหมายการทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

4 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

21 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สถานะ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

1 ก.ย. 2563

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สถานะ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

19 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด