ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

97 view

ประกาศ_สอท._ณ_เวียงจันทน์ที่_38_2563_เรื่อง_สปป.ล