วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,012 view

           สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต บริการจดทะเบียนหย่าแก่บุคคลสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะหย่าขาดการสมรสตามกฎหมายไทยกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลสัญชาติอื่น ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้ประสงค์จะทำการหย่า

          ทั้งนี้ การหย่าต้องเป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น โดยการขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานสองคน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อตกลงร่วมกันเพื่อทำการบันทึกในทะเบียนหย่า อาทิ อำนาจปกครองบุตรที่เกิดร่วมกัน การแบ่งทรัพย์สิน หรืออาจแจ้งว่าไม่ประสงค์จะบันทึกรายละเอียดก็ได้ 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนหย่า

  1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ดาวน์โหลด)
  2. หนังสือสัญญาหย่า (ดาวน์โหลด)
  3. ทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4. หนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  5. ทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  7. ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (หากมี)
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพยาน 2 คน คนละ 1 ฉบับ