สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้รับจดทะเบียนการตายและออกมรณบัตรไทย ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในแขวงทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ได้แก่ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และแขวงอัดตะปือ

          บริการการออกใบมรณบัตรสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตใน สปป.ลาว ทั้งนี้ ต้องมีใบยั่งยืนการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลท้องถิ่น พร้อมคำแปลที่ผ่านการรับรองแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้เสียชีวิต และหลักฐานแสดงตัวของผู้ร้องขอจดใบมรณบัตร

เอกสารประกอบการแจ้งการตาย

  1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย (ดาวน์โหลด)
  2. หนังสือรับรองการเสียชีวิต หรือเอกสารระบุสาเหตุของการเสียชีวิต อาทิ ผลการชันสูตรศพ รายงานจากทางการตำรวจ หนังสือจากแผนกการต่างประเทศแขวง
  3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการเสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ฉบับ