กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว

รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญาของ สปป.ลาว

6 ส.ค. 2563

10. หมวดชลประทาน การประมง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

6 ส.ค. 2563

9. หมวดการศึกษา แรงงาน สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

5 ส.ค. 2563

8. หมวดโครงสร้างพื้นฐาน

5 ส.ค. 2563

7. หมวดการแพทย์ สาธารณสุขและสัตวแพทย์

5 ส.ค. 2563

6. หมวดหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

5 ส.ค. 2563

5. หมวดคมนาคมและการขนส่ง

4 ส.ค. 2563

4. หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม สื่อ โฆษณาและทรัพย์สินทางปัญญา

4 ส.ค. 2563

3. หมวดการเงินและการธนาคาร

4 ส.ค. 2563