กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว

รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญาของ สปป.ลาว

6 ส.ค. 2563

หมวดชลประทาน การประมง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

6 ส.ค. 2563

หมวดการศึกษา แรงงาน สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

5 ส.ค. 2563

หมวดโครงสร้างพื้นฐาน

5 ส.ค. 2563

หมวดการแพทย์ สาธารณสุขและสัตวแพทย์

5 ส.ค. 2563

หมวดหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

5 ส.ค. 2563

หมวดคมนาคมและการขนส่ง

4 ส.ค. 2563

หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม สื่อ โฆษณาและทรัพย์สินทางปัญญา

4 ส.ค. 2563

หมวดการเงินและการธนาคาร

4 ส.ค. 2563