ข้อมูลทั่วไปแขวงสะหวันนะเขต

ข้อมูลทั่วไปแขวงสะหวันนะเขต

12 ก.ค. 2562

1,276 view

ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ภาคกลางของ สปป. ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 480 กม.

ทิศเหนือ

ติดกับแขวงคำม่วน

ทิศตะวันออก

ติดกับจังหวัดกวางจิและกวางบินของเวียดนาม

ทิศใต้

ติดกับแขวงสาละวัน

ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญและ อุบลราชธานีของไทย โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดน


ภูมิประเทศ

 • เนื้อที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 13.6 ล้านไร่)
 • เป็นที่ราบร้อยละ 58.5% เนินเขาและภูเขาร้อยละ 41.5% 


การแบ่งเขตการปกครอง 
15 เมือง ได้แก่ ไกสอนพมวิหาน อุทุมพอน อาดสะพังทอง พิน เซโปน วีละบูลี สองคอน นอง จำพอน ท่าปางทอง ชนบูลี ไซบูลี อาดสะพอน ไซพูทอง และ พะลานไซ 

ประชากร

 • ประชากรในแขวงฯ มีมากที่สุดในประเทศ คือ ประมาณ 916,948 คน หญิง 541,236 คน
 • ความหนาแน่นของประชากร 39 คนต่อ ตร.กม.
 • 11 ชนเผ่า คือ ลาวลุ่ม ผู้ไท ไทดำ กะตาง มังกอง จาลือ ละวา ลาวส่วย ปาโกะ กะเลิง และ ตะโอ้ย
 • ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยมีผลผลิตเหลือส่งออก 
       ต่างประเทศ 
   

รายได้ต่อหัวต่อปี   
900 เหรียญสหรัฐ (ปี 2555) 

จุดเด่นของแขวง

 • ในปี 2554 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 12.5
 • ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง จ. มุกดาหารกับ จ. กวางจิของเวียดนาม ที่เชื่อมโยงไปเมืองเว้ และดานัง 
       เป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
 • มีสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) เป็นจุดเชื่อมระหว่าง ไทย และเวียดนาม 
       ผ่านทางเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง EWEC (East-West Economic Corridor)
 • รัฐบาล สปป. ลาว ประกาศโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
       แห่งแรกในลาว
 • เป็น 1 ใน 4 แขวง (นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงจำปาสัก) ที่เจ้าแขวงมีอำนาจอนุมัติ 
       โครงการลงทุนในแขวงที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้พื้นที่ไม่เกิน 100 เฮกตาร์ 
       โดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากส่วนกลาง (เฉพาะในโครงการที่รัฐบาลลาวส่งเสริม เช่น การก่อสร้าง 
       การขุดค้นทรัพยากร) ส่วนแขวงอื่น ๆ สามารถอนุมัติโครงการลงทุนได้เองไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • เป็นแขวงเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ หลายประเทศรวมทั้งไทยจึงเข้าไป 
       ลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรมกันมาก 
   

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และแร่ธาตุ ได้แก่ หินอ่อน หินแกรนิต แร่ลิกไนต์ แร่เหล็ก ทองคำ ทองแดง ยิปซัม โดยมีบริษัท Minerals and Metals Group or MMG ของจีน เป็นผู้ลงทุนผลิตทองคำ และทองแดงส่งออก 
(ซื้อกิจการต่อจากบริษัท OZ minerals ของออสเตรเลีย) 

การเกษตร

กสิกรรม

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ไม้ยูคาลิปตัส ยาสูบ อ้อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง มันสำปะหลัง กระเทียม อ้อย

ปศุสัตว์

ได้แก่ วัว แพะ


การค้า 
แขวงสะหวันนะเขตมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสองรองจาก นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังแขวงใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนาม และไทย สินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าไทย จีน และเวียดนาม ซึ่งนำเข้าผ่านด่านมุกดาหาร ด่านลาวบาว และจากนครหลวงเวียงจันทน์ 

สินค้าส่งออกต่างประเทศ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ยิปซั่ม ทองคำ ทองแดง เครื่องนุ่งห่ม ของป่า 
ตลาดการค้าสำคัญในแขวง ได้แก่ ตลาดสะหวันไซ ตลาดสามัคคีไซ ตลาดหลัก 8 บริษัทและร้านค้าขนาดย่อย งานแสดงสินค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ ที่แขวงฯ เชิญผู้ค้าจากไทยและประเทศใกล้เคียงไปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า 

จุดผ่านแดนถาวร 2 จุด คือ 
1. ด่านสากลสะพานมิตรภาพ 2(สะหวันนะเขต- มุกดาหาร) ทำการทุกวัน 06.00 – 22.00 น. 
2. ด่านแดนสะหวัน-ลาวบาว ชายแดนลาว-เวียดนาม โดยมีถนนหมายเลข 9 เชื่อมระหว่าง 2 ด่านดังกล่าว 

การลงทุนไทยในแขวงฯ 
มี 21 บริษัท อาทิ

 • บ.ไทฮั้วยางพารา (ปลูกยางพารา)
 • บ.น้ำตาลมิตรลาว (ปลูกอ้อย/ผลิตน้ำตาล) ลงทุนโดย บ.น้ำตาลมิตรผล และได้มีพิธีเปิด 
       โรงงานน้ำตาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
 • บ.น้ำตาลสะหวันนะเขต (ปลูกอ้อย/ผลิตน้ำตาล) ลงทุนโดย บ.น้ำตาลขอนแก่น คาดว่า 
       จะสามารถเปิดโรงงานน้ำตาลได้ในปี 2553
 • บ.ไชโยเอเอลาว (ปลูกยูคาลิปตัส/รับซื้อ) ลงทุนโดย บ. Double A – นอกจากนี้อยู่ระหว่าง 
       การขอสัมปทานที่ดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลังและอาจตั้งโรงงานผลิตแป้งและเอทานอล
 • บ.สะหวันก้าวหน้าการเกษตร (ถั่วลิสง) และร้านขายของพื้นเมืองลาว (ODOP) 
 • บ.เคพี-นิซเซอิ มิซูกิ ลาว (ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์) ลงทุนโดย บ. นิซเซอิ มิซูกิ (เป็น บ.ร่วมทุน  กับ ญี่ปุ่น จดทะเบียนในไทย) ร่วมกับ บ.เคพี (จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและอะไหล่และการให้บริการต่างๆ)
 • กลุ่มบริษัท Lao World ได้ลงทุนสร้างศูนย์การค้า/การประชุม SAVAN-ITECC แห่งแรกในเมือง 
       ไกสอน พมวิหาน และมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เปิดสาขาที่แขวงสะหวันนะเขต
 • สถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ คลินิค สาขาแขวงสะหวันนะเขต เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 
   

โครงการของกระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) ในแขวงฯ 
โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2551-2555) ในการพัฒนาหลักสูตร บุคคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งสำนักงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จะดำเนินการร่วมกับ สนง. คกก.อาชีวศึกษา (มีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง) โดยใช้หลักการของโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ที่ สพร.ให้การสนับสนุนในการพัฒนาเป็นต้นแบบ 

ธนาคาร

ของรัฐ

ธนาคารแห่ง สปป ลาว ประจำภาคกลาง ธนาคารการค้าต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารนโยบาย และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม

เอกชน

ธนาคาร Public (มาเลเซีย) ธนาคารพงสะหวัน (ลาว) ธนาคารเอสที (ลาว) ธนาคารเอซีลิดา (กัมพูชา) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย)   ธนาคารลาว-เวียด (เวียดนาม)


การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ พระธาตุอิงฮัง วัดไซยะพูม พิพิธภัณฑ์ชีวศาสตร์ไดโนเสาร์ หนองหล่ม – ป่าสงวนดงนาตาด แหล่งขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ พูซ้างแห่ แก่งหลวงพร้อมรอยเท้าไดโนเสาร์ ป่าสงวนแห่งชาติดงพูเวียง แก่งสามมัดแตก เส้นทางโฮจิมินห์ ตาดสะแล็น หอไตรวัดหนองลำจัน หนองหลวง(ปลาฝา) ดงลิง ธาตุอูบมุง-ละหาโคก ธาตุเรือนหิน ธาตุโผ่น ประเพณีแข่งเรือ บุญปีใหม่ลาว (สงกรานต์) และสถานคาสิโน (Savan Vegas Hotel and Casino) 

คมนาคม

ทางบก

เป็นจุดเชื่อมต่อของถนนสายหลัก 2 สาย คือถนนหมายเลข 13 ซึ่งเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของลาว และถนนหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 ออกไปทางชายแดนด้านตะวันออก เชื่อมต่อไปยังจังหวัดกวางจิ เว้ ดานังของเวียดนาม

ทางอากาศ

มีสนามบินภายในและระหว่างประเทศ 1 แห่งในเมืองไกสอน พมวิหาน โดยมีเที่ยวบินไป-กลับระหว่างสะหวันนะเขต-กรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และมีเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่าง นครหลวงเวียงจันทร์-สะหวันนะเขต ทุกวัน (วันละ 1 ครั้ง)

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ