วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,235 view

Thai_Passport

     สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทย โดยมีรายละเอียด เอกสาร และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

กรณีบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน 
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (หากมี)
 5. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี และ 1,500 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลด)
 2. สูติบัตร
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หากมี) หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือเอกสารแสดงความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร 1 ฉบับ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 7. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี

กรณีผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หากมี) หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือเอกสารแสดงความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร 1 ฉบับ
 5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 6. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ดาวน์โหลด) หากบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (กรณีที่อยู่ในประเทศไทย) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย (กรณีที่อยู่ในต่างประเทศ)
 • กรณีอื่น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (856-41) 212-373 หรือทางอีเมล [email protected]
 • การจัดทำหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ และต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น