วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,012 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้รับจดทะเบียนเกิดและออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดาและ/หรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย และเกิดในแขวงทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ได้แก่ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และแขวงอัดตะปือ

แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

หมายเหตุ

ไทย

ไทย

สมรส

ไทย

 

ไทย

ไทย

ไม่สมรส

ไทย

 

ไทย

ลาวหรือสัญชาติอื่น

สมรส

ไทย

 

ไทย

ลาวหรือสัญชาติอื่น

ไม่สมรส

ไทย*

*ต้องพิสูจน์ความเป็นบิดาก่อน

ลาวหรือสัญชาติอื่น

ไทย

สมรส

ไทย

 

ลาวหรือสัญชาติอื่น

ไทย

ไม่สมรส

ไทย

 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดาอาจเป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือลาวก็ได้

เอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย

  1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

            1.1  คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (ดาวน์โหลด)

            1.2  บัตรประจำตัวประชาชน

            1.3  หนังสือเดินทาง

            1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

            1.5  ทะเบียนสมรสของบิดามารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  1. เอกสารประจำตัวบุตร

            2.1  สูติบัตรที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว

            2.2  ใบแจ้งเกิดจากโรงพยาบาล หรือผู้ทำคลอด โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว

  1. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนลาวหรือชาติอื่น ๆ

            -  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  1. เอกสารเพิ่มเติมของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่น ๆ (ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

            4.1 หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน

            4.2 แบบคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด และแบบหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด    

หมายเหตุ  เพื่อสิทธิของบุตรตามกฎหมายไทย จึงควรดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย โดยติดต่ออำเภอ/เขต เพื่อแจ้งเพิ่มชื่อบุตรที่เข้าทะเบียนบ้านที่ไทยด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ควรสอบถามระเบียบและแนวทางปฏิบัติกับอำเภอ/เขตที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง