วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,221 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต บริการจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลสัญชาติอื่น ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้ประสงค์จะทำการสมรส

เอกสารประกอบกรณีบุคคลสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติอื่น

  1. เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

            1.1  คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลด)

            1.2  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

            1.3  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

            1.4  ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอของไทยไม่เกิน 6 เดือน

            1.5  กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องนำเอกสารมาแสดง ดังนี้

                   (1) หนังสือรับรองซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอ ไม่เกิน 6 เดือน ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่า

                   (2) ใบสำคัญการหย่าหรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                   (3) กรณีที่เป็นหญิงไทยและหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

  1. เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น

            2.1  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

            2.2  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

            2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

            2.4  ใบรับรองความเป็นโสด

            2.5  ใบรับรองความประพฤติ (ว่าไม่เคยต้องโทษ)

หมายเหตุ

  • กรณีบุคคลสัญชาติลาว หลักฐานใบรับรองความเป็นโสดและใบรับรองความประพฤติตามข้างต้นต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว ก่อน
  • การจดทะเบียนสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือสัญชาติลาว หากไม่ได้สมรสตามกฎหมายลาวก่อน จะใช้บังคับตามกฎหมายลาวไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการให้การสมรสสามารถยึดถือได้ตามกฎหมายของลาว จำเป็นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสตามระเบียบและกฎหมายของ สปป.ลาว ก่อน จึงนำมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยต่อไป