Legalization

          เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อนที่จะนำมาใช้ใน สปป.ลาว

          เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการของ สปป.ลาว จะนำไปใช้ในประเทศไทย ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ก่อน จากนั้นจึงนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ก่อนนำไปใช้ในประเทศไทย

การรับรองเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วย

  1. การรับรองสำเนา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
    1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
    3. เอกสารตัวจริงที่จะทำการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  2. การรับรองลายมือชื่อ

หมายเหตุ  การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียม

14 ส.ค. 2563

คำร้องขอนิติกรณ์

14 ส.ค. 2563