วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,572 view

Legalization

1. การรับรองเอกสาร สปป. ลาว

          การรับรองเอกสารราชการของ สปป. ลาว เช่น ทะเบียนบ้านลาว สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลสัญชาติลาว สำเนาหนังสือเดินทางลาว หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว

          เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว ทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ก่อน จากนั้น จึงนำมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศลาว (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

2. การรับรองเอกสารไทย

    2.1 เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงนำมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

    2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทยสามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

    2.3 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือมอบอำนาจ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับรองลายมือชื่อของผู้ลงนาม โดยเจ้าตัวต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

     3.1 คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง)

     3.2 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

     3.3 เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

หมายเหตุ  การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 600 บาท ใช้เวลา 2 วันทำการ