สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information Center : BIC) ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อรวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจลงทุนใน ๖ แขวงตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง แขวงสาละวัน และแขวงอัดตะปือ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนใน ๖ แขวงตอนใต้ดังกล่าวได้ที่
          - โทรศัพท์หมายเลข : +๘๕๖ ๔๑ ๒๑๒ ๓๗๓ ต่อ ๑๐๒๗, ๑๒๑๔
          - Email : bic.svk@mfa.mail.go.th หรือ bicsvk@gmail.com