สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตและมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานปี ๒๕๖๕ ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตและมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานปี ๒๕๖๕ ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 122 view

          เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลปี ๒๕๖๕ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทานแก่พระอารามในแขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม บ้านโพนสิม นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (๒) วัดดอนเขมาโพนจำปา ดอนเขมา เมืองโขง แขวงจำปาสัก และ (๓) วัดสีมุงคุนไซยานาราม บ้านโนนสะหว่างบังเยาะ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

          พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงของแขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก อาทิ นายปะสงสิน จะเลินสุก เจ้านครไกสอนพมวิหาน นายบัวลี เพ็ดสงคาม เจ้านครปากเซ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับแขวง นคร และเมือง ผู้แทนภาคเอกชนไทย รวมถึงประชาชนไทยและลาวในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ