จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตประชุมสรุปผลการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน

จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตประชุมสรุปผลการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 251 view

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวธิติยา ปานมณี และนางสาวพลอย สุขถาวร กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร. แสงดาว สีดาไล หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต และนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจำนวนมาก

          ที่ประชุมได้สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ แขวงสะหวันนะเขต รวมทั้งถอดบทเรียนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.) การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ซึ่งหลายฝ่ายได้หยิบยกบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเป็นผู้ประสานงานหลักในการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และการส่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวไทยจากกรณีรถบัสนักท่องเที่ยวชนกับรถบรรทุกที่แขวงสะหวันนะเขตเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนการพัฒนาปี ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับ MOU ที่ได้ลงนามระหว่างกัน

          โอกาสนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต จำนวน ๔ ชิ้น ประกอบด้วย (๑) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ (ECG) (๒) Emergency Bed (๓) รถล้างแผล และ (๔) รถฉีดยา รวมมูลค่า ๒๖๐,๐๐๐ บาท

* * * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ