แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

62 view

          แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี แบ่งเป็น ภาคการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ ๖.๗๗ ภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๘.๓๘ และ ภาคการบริการ เฉลี่ยร้อยละ ๘.๒๔ และในปี ๒๕๖๓ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของแขวง แบ่งเป็น ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๕ ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๑ และ ภาคการบริการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๕ และประชากรมีรายได้ต่อหัว จำนวน ๑,๗๒๘ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

          แขวงเซกองกำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแขวงระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ย ร้อยละ ๗ ต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) ปี ๖๘ มีมูลค่า ๒,๘๒๑ พันล้านกีบ (ประมาณ ๘,๕๔๘ ล้านบาท) และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จำนวน ๒๐.๗๐ ล้านกีบต่อคนต่อปี (ประมาณ ๖๑,๔๒๐ บาท) เพื่อให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมาย แขวงเซกองมีความต้องการเงินทุนเพื่อการพัฒนาจำนวน ๔,๖๓๐ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๔,๐๓๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของ GDP     

          ในปัจจุบันแขวงเซกองยังประสบปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวช้า การผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าภายในมีข้อจำกัดและยังไม่เข้มแข็ง การผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปยังไม่มีคุณภาพ การดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ

          อย่างไรก็ดี แขวงเซกองมีแผนเร่งผลักดันการผลิตภายในให้เพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติไปสู่การเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า ผลักดันการก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความหลากหลายทั้งจากพลังงานน้ำ พลังงานความร้อนถ่านหิน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้จำนวน ๒,๒๗๑ เมกะวัตต์ เร่งพัฒนากสิกรรมสะอาดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ODOP) ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้ความคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดันการท่องเที่ยวของแขวงให้เพิ่มมากขึ้น

       

          แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว “เซกองผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๗ ต่อปี” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

          ๒. ข่าวเซกอง “๓๖ ปี แขวงเซกองได้รับการพัฒนาให้เติบโตและขยายตัวในทุกด้าน” สื่อออนไลน์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ๓. อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๓๓๐ กีบ

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มกราคม ๒๕๖๔