แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

25 ม.ค. 2564

65 view

         ปี ๒๕๖๔ แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) มีมูลค่า ๓,๕๐๖ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๐,๖๒๔ ล้านบาท) แบ่งเป็น ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๙ ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๐ และ ภาคการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๑ และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จำนวน ๒,๔๓๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

          เพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ แขวงมีความต้องการการลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑,๕๐๖.๘๖ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔,๕๖๖ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของ GDP แบ่งเป็น   การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ๙๘๙ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒,๙๙๗ ล้านบาท) การปล่อยสินเชื่อภาคธนาคาร ๔๑๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑,๒๕๘ ล้านบาท ทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)  ๗๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๒๒๗ ล้านบาท) และการลงทุนภาครัฐ ๒๗.๘๖ พันล้านกีบ (ประมาณ ๘๔ ล้านบาท)ผลักดันการส่งออกสินค้าให้มีมูลค่า ๑๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น การส่งออกกระแสไฟฟ้า ๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์ไม้ ๑๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาลทราย ๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา ๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าการเกษตร ๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในส่วนนำเข้าสินค้ากำหนดให้มีมูลค่าไม่เกิน ๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ การนำเข้ายานพาหนะที่ใช้ในการผลิตโดยตรง เครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์

          ตามการประเมินของศูนย์สถิติแขวงอัดตะปือปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจแขวงอัดตะปือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๔.๖ GDP มีมูลค่า ๒,๙๗๔ พันล้านกีบ (ประมาณ ๙,๐๑๒ ล้านบาท) แบ่งเป็น ภาคการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ ๒.๔   คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๙ ภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๙.๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๔ และ ภาคการบริการ เฉลี่ย   ร้อยละ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๙ และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จำนวน ๒,๐๑๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

          ในปี ๒๕๖๓ แขวงอัดตะปือมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ๒๕๕ แห่ง มีมูลค่าการลงทุน ๒,๑๘๒ พันล้านกีบ (ประมาณ ๖,๖๑๒ ล้านบาท) สามารถสร้างงานให้ประชาชนได้กว่า ๒,๐๐๐ คน การผลิตด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ น้ำตาลทรายและยางพารา มีมูลค่า ๓๘๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑,๑๖๗ ล้านบาท) การค้าปลีกและค้าส่ง อาทิ วัตถุมีค่า เครื่องประดับ และสินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่า ๖,๓๘๖ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๙,๓๕๒ ล้านบาท)

          ปัจจุบันแขวงอัดตะปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั้งหมด ๓๑ โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๒,๗๖๗ กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า ๑๗๑.๙๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้ง ๑,๘๙๒.๑๖ เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ว อาทิ เขื่อนห้วยเหาะ เขื่อนเซน้ำน้อย ๑ เขื่อนห้วยสะหมอง และเขื่อนน้ำกง ๒

          นอกจากนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ แขวงอัดตะปือมีการอนุญาตให้เช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐจำนวน ๒๔ โครงการ พื้นที่รวม ๓๒,๒๖๑.๔๙ เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ของพื้นที่แขวงทั้งหมด แบ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลาง ๘ โครงการ จำนวน ๒๘,๖๘๓.๙๕ เฮกตาร์ ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกยางพารา ๒๐,๓๗๔.๑๕ เฮกตาร์ ปลูกอ้อย ๖,๒๑๖.๒ เฮกตาร์ ปลูกปาล์มน้ำมัน ๒,๐๙๓.๖ เฮกตาร์ และพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจากแขวง ๑๖ โครงการ จำนวน ๓,๕๗๗.๕๔ เฮกตาร์ ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกไม้ผล ๒,๕๕๘.๕๔ เฮกตาร์ ปลูกยางพารา ๔๕๒ เฮกตาร์ ปลูกมันสำปะหลัง ๓๒๓ เฮกตาร์ ปลูกกล้วย ๑๒๐ เฮกตาร์ ปลูกอ้อย ๘๐ เฮกตาร์ และปลูกข้าว ๔๔ เฮกตาร์

 

       

          แหล่งอ้างอิง

          ๑. Attapeu Media “ปี ๒๕๖๔ แขวงอัดตะปือจะผลักดันให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ ๗.๕” วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ๒. Attapeu Media “แขวงอัดตะปือมีการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐกว่า ๓๒,๐๐๐ เฮกตาร์” วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ๓. Attapeu Media “ปี ๒๕๖๓ เพราะการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เศรษฐกิจแขวงอัดตะปือขยายตัวไม่ได้ตามการคาดการณ์” วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ๕. Attapeu Media “ปีที่แล้วอุตสาหกรรมแปรรูปภายในแขวงอัดตะปือสร้างงานได้มากกว่า ๒,๐๐๐ คน” วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

          ๖. Attapeu Media “ทุกหมู่บ้านที่แขวงอัดตะปือมีโครงข่ายไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว” วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

          ๗. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว “สถิติไฟฟ้า ๒๕๖๒” <http://edl.com.la/file_post.php?id=12>

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มกราคม ๒๕๖๔

 

*หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท ประมาณ ๓๓๐ กีบ