แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

55 view

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) มีมูลค่า ๕๗,๔๓๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๗๔,๐๔๕ ล้านบาท) แบ่งเป็น ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๓ และ ภาคการบริการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๓ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จำนวน ๓,๓๓๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี สามารถระดมทุนเพื่อการพัฒนาแขวงให้ได้ร้อยละ ๒๔ – ๒๘ ของ GDP หรือมีมูลค่า ๑๕,๓๑๔.๔๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔๖,๔๐๗ ล้านบาท) สร้างรายได้ให้กับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นประมาณ ๔,๖๓๓.๒๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๑๔,๐๔๐ ล้านบาท) แบ่งเป็น ส่วนกลาง ๒,๗๙๑.๙๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๘,๔๖๐ บาท) และส่วนท้องถิ่น ๑,๘๔๒.๒๘ พันล้านกีบ (ประมาณ ๕,๕๘๐ ล้านบาท) ในส่วนของรายจ่ายกำหนดไม่เกิน ๓,๒๒๒.๒๓ พันล้านกีบ (ประมาณ ๙,๗๖๔ ล้านบาท) การขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๒ – ๓ ของ GDP จำนวน ๑,๓๘๐.๙๑ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔,๑๘๕ ล้านบาท) และสามารถระดมทุนเพื่อการพัฒนาให้ได้ร้อยละ ๒๔ – ๒๕ ของ GDP จำนวน ๑๕,๓๑๔.๔๕ พันล้านกีบ (ประมาณ ๔๖,๔๐๗ ล้านบาท)

        นอกจากนี้ ตามแผนดังกล่าวแขวงคำม่วนจะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ SMEs อีกอย่างน้อย ๑๒๐ กิจการ ปรับปรุงระบบการคุ้มครองและบริหารรัฐวิสาหกิจภายในแขวงให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ถึง ๔๖,๐๑๕ กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ๔๒,๗๓๙ กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่ธาตุทั้งภายในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้รัฐ จำนวน ๑๐๗.๖๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ผลักดันและส่งเสริมการผลิตแร่โพแทสเซียม ๒.๕ ล้านตันต่อปี การผลิตข้าวเปลือก ๔๓๖,๗๘๗ ตัน การปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๕๓,๕๙๓ ตัน การผลิตเนื้อสัตว์และปลา ๒๙,๙๔๐ ตัน และสร้างระบบชลประทานภายในแขวงให้ครอบคลุมพื้นที่รวม ๑๓,๓๕๐ เฮกตาร์

 

          แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า “คำม่วนตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวในระดับร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี” วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

          ๒. อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๓๓๐ กีบ

         

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มกราคม ๒๕๖๔