รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร

11 ม.ค. 2564

104 view

         เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน จัดพิธีแต่งตั้งคณะสภาบริหารและคณะผู้อำนวยการของรัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม โดยแต่งตั้งนายประสมเพ็ด คำตัน รองหัวหน้ากรมคุ้มครองรัฐวิสาหกิจรัฐลงทุนและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานสภาบริหาร และแต่งตั้งนายจันทอน สิดทิไซ ประธานกลุ่มบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน เป็นผู้อำนวยการใหญ่

          ท่าเรือหวุงอาง (Vung Ang) ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮาติงห์ของเวียดนาม ตามความตกลงระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว กับรัฐบาลเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาท่าเทียบเรือ ๑, ๒ และ ๓ ของท่าเรือหวุงอาง ซึ่งรัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว – เวียดนาม ก่อตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ถือหุ้นร้อยละ ๕๑ และบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน ถือหุ้นร้อยละ ๔๙ ในระยะเวลา ๕๐ ปี และสามารถต่ออายุได้ เพื่อพัฒนาท่าเรือหวุงอางให้กลายเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถขนส่งสินค้าแบบเทกองและตู้คอนเทนเนอร์ได้ โดยให้บริการทั้งเรือบรรทุกขนาดเล็กและใหญ่ จากจำนวน ๕,๐๐๐ ตัน ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตัน สามารถรองรับการบริการตู้คอนเทนเนอร์จากเดิม ๕๐,๐๐๐ ตู้ เป็น ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตู้ และให้บริการสินค้าเทกองจากเดิมจำนวน ๓ ล้านตัน เป็น ๒๐ ล้านตัน ภายในปี ๒๕๗๓

          อนึ่ง ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางวิไลคำ โพสาลาด รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ประชาชน โดยระบุว่า การพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดของ สปป. ลาว คือ การลงนามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือการลงทุนพัฒนาท่าเรือ ๑, ๒ และ ๓ ของท่าเรือหวุงอาง ระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กับกระทรวงคมนาคมขนส่ง เวียดนาม โดยเห็นชอบให้ สปป. ลาว เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ  ๒๐ เป็นร้อยละ ๖๐ และเวียดนามถือหุ้นร้อยละ ๔๐ ในระยะเวลา ๗๐ ปี และสามารถต่ออายุได้

          ท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีความสำคัญ ทำให้ สปป. ลาว มีทางออกสู่ทะเลและกลายเป็นประเทศทางผ่านและจุดเชื่อมโยงการขนส่งที่สำคัญของภูมิภาค รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศในอนาคต 

       

          แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า “แต่งตั้งสภาบริหารและผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม” วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ๒. หนังสือพิมพ์ประชาชน “๕ ปี แห่งการเติบโตและการขยายตัวของแขนงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   การคมนาคม” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      

          ๓. โทรทัศน์แห่งชาติลาว ทชล ๑ “ประกาศแต่งตั้งคณะสภาบริหารและผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม”< https://www.youtube.com/watch?v=OTEZCZpAPcE&feature=share&f >

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มกราคม ๒๕๖๓