ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

5 ก.พ. 2564

38 view

ประกาศที่_2_2564_สปป.ลาว_ประกาศคงมาตรการผ่อนปร