ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

3 ก.พ. 2564

100 view

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายเล็ด ไซยะพอน เจ้าแขวงอัดตะปือ พร้อมด้วยผู้บริหารของแขวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ณ ห้องว่าการปกครอง แขวงอัดตะปือ

          โอกาสนี้ที่ประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุน อิมแพค เอนเนอร์ยี่ เอเซีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Impact Energy Asia Development Limited - IEAD) และบริษัท เอสเอมพี เทรดดิ้ง จำกัด (S M P TRADING Sole Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและผู้ประสานงานฝ่ายลาวของโครงการดังกล่าว โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ระหว่างเมืองซานไซ แขวงอัดตะปือกับเมืองดากจึง แขวงเซกอง มีกำลังการผลิต ๖๐๐ เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ ๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกของ สปป. ลาว ที่จะใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยตั้งเป้าการผลิตและสามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้แก่เวียดนามภายในปี ๒๕๖๖ 

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นชอบข้อตกลงและรับรองการนำเข้าไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity Vietnam - EVN) เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับบริษัทของโครงการฯ ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว กับรัฐบาลเวียดนามครั้งที่ ๔๓ เห็นชอบในหลักการการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวไปเวียดนาม โดยรวมถึงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน ๖๐๐ เมกะวัตต์ ปัจจุบัน บริษัทร่วมทุน อิมแพค เอนเนอร์ยี่ เอเซีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กับการไฟฟ้าเวียดนามอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาลงนามในสัญญาซื้อขายระหว่างกัน

          อนึ่ง บริษัท ร่วมทุน อิมแพค เอนเนอร์ยี่ เอเซีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG Public Company Limited - BCPG) ที่ถือหุ้นร้อยละ ๔๕ กับบริษัท อิมแพค อิเล็กตรอน สยาม จำกัด (Impact Electrons Siam Co., Ltd. - IES) ที่ถือหุ้นร้อยละ ๕๕ โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

          แหล่งอ้างอิง

          ๑. Attapeu Media “แขวงอัดตะปือรายงานความคืบหน้าโครงการพลังงานลม” สื่อออนไลน์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

          ๒. หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า “อีกสามปีแขวงอัดตะปือจะมีแหล่งไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียน” สื่อออนไลน์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ <https://laoedaily.com.la/2021/02/02/89270/>

          ๓. Pimagazine Asia “BCPG to invest in 600-MW wind project in Laos” July 30, 2020 <https://www.pimagazine-asia.com/bcpg-to-invest-in-600-mw-wind-project-in-laos/>

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔