Procedure_to_Enter_Thailand_by_Air__for_Non-Thai_Nationals

ประเภทของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้จาก สปป.ลาว
      1. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในประเทศไทยได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
      2. บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
      3. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย
      4. คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
      5. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
      6. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เช่น โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนดำน้ำ โรงเรียนสอนมวย
      7. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว (ไม่เกิน 3 คน) แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
      8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาพำนัก 60 วัน (Tourist Visa - TR)
      9. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการท่องเที่ยวระยะยาว (ระยะเวลาพำนัก 90 - 270 วัน) (Special Tourist Visa - STV)
      10. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant “B” Visa)
      11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย (Non-Immigrant “O” Visa - Retirement)
      12. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการที่ต้องการพำนักในประเทศไทยระยะยาว (Non-Immigrant “O-X” และ “O-A”)
      13. ผู้ถือวีซ่า Elite Visa โดยจะต้องยื่นคำร้องผ่านบริษัท Thailand Privilege Card Co., Ltd

ข้อกำหนดในการเดินทางจาก สปป. ลาว เข้าประเทศไทย
      ปัจจุบันผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศและทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 ยกเว้นกรณีรักษาพยาบาลซึ่งสามารถเข้าช่องทางอื่นตามที่กำหนดได้) โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
      1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)
      2. วีซ่าหรือตราประทับว่าได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry permit)
      3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี Covid-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD
          ** ผู้เดินทางสามารถซื้อประกันสุขภาพตามข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ http://covid19.tgia.org
      4. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
      5. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
      6. หลักฐานยืนยันการจองสถานที่กักตัวทางเลือกที่รัฐบาลให้การรับรอง (Alternative State Quarantine – ASQ/ Alternative Local Quarantine - ALQ) หรือสถานพยาบาลกักตัว (Alternative Hospital Quarantine - AHQ) (สำหรับผู้ที่เข้าประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล) หรือสถานที่กักตัวขององค์กร (Organizational Quarantine - OQ) (สำหรับคณะทูตและคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือนักเรียน/นักศึกษา)
          ** ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่กักตัวดังกล่าวที่ http://hsscovid.com
      7. แบบ ต.8 (แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ) https://drive.google.com/file/d/1Jf9ucNMf5XXGfhIDhmXCE6I4uFu4KyAP/view?usp=sharing

การขอรับ Certificate of Entry (COE) จากกสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
      ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ใน สปป.ลาว สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับ COE สำหรับการเดินทางทางอากาศ หรือยื่นเอกสารขอรับ COE ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สำหรับการเดินทางเข้าทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 ยกเว้นกรณีรักษาพยาบาลซึ่งสามารถเข้าช่องทางอื่นตามที่กำหนดได้)

      ขั้นตอนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ
      1. การยื่นคำร้องขอวีซ่า
          1.1 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่มีตราประทับว่าได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
          1.2 สำหรับเมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้ลงทะเบียนขอรับ COE ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
                1.2.1 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (หน้าที่ประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำร้อง)
                1.2.2 สำเนาวีซ่าหรือ re-entry permit ซึ่งยังมีอายุใช้งาน
                1.2.3 เอกสารประกอบที่แสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ยื่นคำร้อง (เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบอนุญาตทำงาน และสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา เป็นต้น)
      2. การยื่นคำร้องขอ COE ออนไลน์ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
          2.1 ขั้นตอนการอนุมัติให้ลงทะเบียน
                2.1.1 ผู้ยื่นคำร้องต้องลงทะเบียนขอ COE ออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1.2 ที่ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับรหัส 6 หลัก เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของคำร้อง
                2.1.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการอนุมัติขั้นต้นให้ผู้ยื่นคำร้อง ภายใน 3 วันทำการ โดย
ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะของคำร้องที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “Check the result”
                2.1.3 หากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติม
          2.2 ขั้นตอนการอนุมัติ COE
                2.2.1 เมื่อได้รับอนุมัติขั้นต้นแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลการเดินทางและอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “confirm trip” โดยเอกสารที่จะต้องนำเข้าระบบเพิ่มเติมประกอบด้วย
                         (1) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี Covid-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://covid19.tgia.org
                         (2) หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก ASQ
                         (3) หลักฐานยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
                2.2.2 ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำเอกสารข้างต้นเข้าสู่ระบบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติขั้นต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบภายใน 15 วัน ระบบจะลบคำร้องดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
                2.2.3 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติ COE ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หากแนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                2.2.4 ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะการขอ COE ได้ที่เว็บไซด์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “Check the result” และเมื่อได้รับอนุมัติ COE แล้ว ผู้ยื่นคำร้องสามารถพิมพ์เอกสาร COE จากระบบได้

      ขั้นตอนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 ยกเว้นกรณีรักษาพยาบาลซึ่งสามารถเข้าช่องทางอื่นตามที่กำหนดได้)
      1. การยื่นคำร้องขอวีซ่า
          ผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่มีตราประทับว่าได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
      2. การยื่นเอกสารประกอบเพื่อขอรับ COE
          2.1 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (หน้าที่ประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำร้อง)
          2.2 สำเนาวีซ่าหรือ re-entry permit ซึ่งยังมีอายุใช้งาน
          2.3 เอกสารประกอบที่แสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ยื่นคำร้อง (เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบอนุญาตทำงาน และสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา เป็นต้น)
          2.4 กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี Covid-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://covid19.tgia.org
          2.5 หลักฐานยืนยันการจองสถานที่กักตัวทางเลือกที่รัฐบาลให้การรับรอง (ASQ/ ALQ) หรือสถานพยาบาลกักตัว (AHQ) หรือสถานที่กักตัวขององค์กร (OQ) พร้อมรายละเอียดยานพาหนะรับ-ส่งจากจุดผ่านแดนถาวรไปยังสถานที่กักตัว

      ** หมายเหตุ **
      1. COE จะระบุข้อมูลการเดินทางและสถานที่กักตัวตามที่ผู้ร้องยื่นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ร้องจะต้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับ COE ฉบับใหม่
      2. การขอ COE ไม่มีค่าธรรมเนียม
      3. เมื่อได้รับ COE แล้ว ผู้เดินทางจะต้องติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอเอกสาร ดังนี้
          (1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
          (2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

-----------------------------------

17 พ.ย. 2563

Procedure_to_Enter_Thailand_by_Air__for_Non-Thai_Nationals

17 พ.ย. 2563