สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตจัดโครงการจิตอาสามอบแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๗๐ ให้แก่แขวงในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตจัดโครงการจิตอาสามอบแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๗๐ ให้แก่แขวงในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

29 ม.ค. 2564

122 view

          เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-๑๙ นำโดยนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล ผู้อำนวยการธุรกิจปุ๋ย บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด นายประสงค์ ปิ่นวิเศษ ผู้อำนวยการด้านบริหารสำนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด นายประคม คำผอง รองผู้จัดการโรงงานปุ๋ยสะหวันและนายปกรณ์ ศรีหนองโคตร หัวหน้าแผนกขายปุ๋ยสะหวัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดโครงการจิตอาสามอบแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๖,๕๐๐ ลิตร มูลค่า ๒๓๕,๖๒๕ บาท ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยและสปป. ลาว ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ตลอดจนแขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสักซึ่งมีชายแดนติดต่อกับไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และสร้างความตระหนักรู้ต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และเพื่อเพิ่มทวีความร่วมมือในการป้องกัน สกัดกั้น และแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในวาระของการครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- สปป. ลาว โดยมีนายพงคำฮัก บุดทะวง หัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงสะหวันนะเขต นายอำนวย สุลิยะการ รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงจำปาสัก นายคำค้าย คำสิงสะหวัด รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสาละวัน และนางพาสุก คำมะนีทอง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงคำม่วน เป็นผู้แทนรับมอบ

          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตลอดจนเป็นกิจกรรมของภาคเอกชนไทยในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป. ลาว และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากแขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน สำหรับการสนับสนุนแขวงดังกล่าวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

          การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสาธารณประโยชน์และสร้างความเข้มแข็ง ความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับประชาชน

                     

*    *    *    *    *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ